Job opportunities


 

ANUNȚURI
 

        13.06.2016

 

ANUNȚ PUBLIC I
RELUARE concurs de proiecte de management pentru
Muzeul Național al Țăranului Român


Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bd. Unirii nr. 22, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Muzeul Național al Țăranului Român.

Condiţii de participare:
 pot fi accesate la următorul link:

Calendarul concursului:
a) 13.06.2016, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului).
b) 05.07.2016, data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 06.07-08.07.2016, selecția dosarelor;
d) 11.07-18.07.2016, analiza proiectelor de management – prima etapă;
e) 19.07-21.07.2016, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.


Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Ministerului Culturii, până la data de 05.07.2016, ora 1600 la Serviciul Resurse Umane – etajul 4, camera 419.

Dosarul de concurs trebuie să conţină documentele prevăzute în următorul link:

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Strategii, Management Cultural (telefon/fax: 021–224.27.15) sau de la Serviciul Resurse Umane (telefon/fax: 021–224.28.19) din cadrul Ministerului Culturii (luni–joi între orele 8:30–17:00; vineri între orele 8:30–14:30).
 

BIBLIOGRAFIE:

• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată;
• Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
• Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
• Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
• Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, precum și alte măsuri in domeniul cheltuielilor publice;
• Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, al entităților publice.REZULTAT SELECȚIE DOSARE

Concurs de proiecte de management organizat pentru
 Muzeul Național al Țăranului Român din București


8.07.2016


În urma analizării dosarelor de concurs depuse pentru concursul de proiecte de management organizat de Ministerul Culturii pentru ocuparea funcţiei de manager la Muzeul Național al Țăranului Român din București , secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul acesteia:

nr. crt. cod identificare rezultatul selecției dosarelor
1. M.N.Ț.R. 1 admis
2. M.N.Ț.R. 2 admis
3. M.N.Ț.R. 3 admis

Secretariatul comisiei de concurs

 

19.07.2016


 

ANUNȚ
 

Modificarea calendarului concursului de proiecte de management organizat pentru Muzeul Național al Țăranului Român din București


 

Perioada de desfășurare a celor două etape ale concursului de proiecte de management se modifică după cum urmează:


d) 19.07-25.07.2016, analiza proiectelor de management – prima etapă;

e) 26.07.2016, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

 CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT
organizat pentru Muzeul Național al Țăranului Român din București

 25 iulie 2016

 

Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat pentru Muzeul Național al Țăranului Român din București, aprobat prin O.M.C.nr. 2169/2016, rezultatul primei etape:

Nr. crt.  Candidat  Notă etapa I
1.    M.N.Ț.R. 1      7,85
2.    M.N.Ț.R. 2      8,21
3.    M.N.Ț.R. 3      5,06Conform art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare:

„Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7“.

Susţinerea etapei a doua a concursului – interviul, va avea loc în ziua de marți, 26 iulie 2016, la sediul Ministerului Culturii, etaj III, camera 328, începând cu ora 10:00.

Potrivit prevederilor art. 9, alin. (9) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului de proiecte de management organizat pentru Muzeul Național al Țăranului Român din București, aprobat prin O.M.C. nr. 2169/2016, ,,persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 3 ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului’’.


Solicitările menționate vor fi transmise prin email, la adresa managementcultural.mc@gmail.com.
 

Secretariatul comisiei de concurs  Concurs de proiecte de management organizat pentru
Muzeul Național al Țăranului Român din București

  26 iulie 2016Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte management organizat pentru Muzeul Național al Țăranului Român din București, aprobat prin O.M.C. nr. 2169/2016, rezultatul concursului:

Nr. crt.   Candidat   Notă etapa I   Notă etapa II   Rezultatul concursului
1.            M.N.Ț.R. 1        7,85              7,90                  7,87
2.            M.N.Ț.R. 2        8,21              8,60                  8,40


Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie cu condiția ca aceasta să fie de minimum 7.

 

Secretariatul Comisiei de concurs  

 REZULTAT FINAL 
Concurs de proiecte de management organizat pentru
Muzeul Național al Țăranului Român din București


8 august 2016Secretariatul comisiei de concurs anunţă rezultatul final al concursului, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte management pentru Muzeul Național al Țăranului Român din București, aprobat prin O.M.C. nr. 2547/2016 :

Nr. crt. Candidat Notă etapa I Notă etapa II Rezultatul concursului* Rezultatul final

1. Vintilă-Miron MIHĂILESCU   7,85   7,90   7,87 respins
2. Virgil-Ștefan NIȚULESCU     8,21   8,60   8,40 câștigător
3. Liliana PASSIMA                    5,06 - - respins

*Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie cu condiția ca aceasta să fie minimum 7.


Secretariatul comisiei de concurs 
ANUNŢ PUBLIC II

11 august 2016


 

Muzeul Naţional al Ţăranului Român organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de șef birou achiziții publice gr.II și șef birou tehnic și IT gr.II. Concursul va avea loc în datele de 05.09.2016 și 08.09.2016, la sediul instituției din Șoseaua Kiseleff nr.3, sector 1.

Concursul se va desfăşura conform HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a Hotărârii nr.1027/11.11.2014 de modificare a acestui Regulament.

Concursul constă în următoarele etape succesive:
1. selecția dosarelor de înscriere;
2. proba scrisă din bibliografia de concurs;
3. interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 70 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Datele de desfăşurare a concursului:
- 05 septembrie 2016, ora 10 proba scrisă
- 08 septembrie 2016, ora 10 interviul

Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane - Juridic până la data de 26.08.2016, ora 14.

Dosarul trebuie să conţină: cerere de înscriere, copia actului de identitate, copiile diplomelor de studii şi atestate, copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă însoţite de originale pentru confirmare, cazierul judiciar, adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare a candidatului eliberată de medicul de familie sau unităţi sanitare abilitate, curriculum vitae.
Contestațiile în cazul respingerii dosarelor, al rezultatelor probei scrise sau a interviului se face în cel mult o zi lucrătoare de la afişare, iar soluționarea acestora se face într-o zi lucrătoare. Rezultatele finale ale concursului se afișează în maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de contestaţie pentru ultima probă.

Condiţiile generale de participare la concurs sunt următoarele :
a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) cazier fără condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autoritaţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
h) o bună reputație.

Condiţii specifice de participare la concurs:

Șef birou achiziții publice gr.II
- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniile juridic, economic sau inginerie;
- vechime minim 5 ani în specialitate;
- cunoașterea legislației în domeniul achizițiilor publice.

Șef birou tehnic și IT gr.II
- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic;
- vechime minim 5 ani în specialitate;
- experiență în domeniul IT.
Informaţii suplimentare și bibliografia se pot obţine la Biroul Resurse Umane - Juridic / telefon 021/3179661 interior 161.

Manager,
Dr. Virgil Ştefan NIŢULESCU

 

Desfășurarea etapelor concursului Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de șef birou achiziții publice gr. II și șef birou tehnic și IT gr.II, din cadrul Muzeului Național al Țăranului Român, se desfăşoară conform următorului calendar:

a) 11 august 2016, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a datelor de depunere a dosarelor de concurs şi desfăşurarea etapelor concursului;

b) 26 august 2016, ora 14:00, data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

c) 29 august 2016 - selecţia dosarelor;
    - ora 16:00, afişare rezultate selecţie dosare;
    30 august 2016 - depunere contestaţii;
    31 august 2016 - ora 16:00, rezultat final;

d) 5 septembrie 2016, ora 10:00 - proba scrisă;
    - ora 17:00, afişare rezultate probă;
    6 septembrie 2016 - depunere contestaţii;
    7 septembrie 2016 - ora 16:00, rezultat final probă;

e) 8 septembrie 2016, ora 10:00 - interviul;
    - ora 17:00, afişare rezultate probă;
    9 septembrie 2016 - depunere contestaţii;
    12 septembrie 2016 - ora 16:00, rezultat final probă;

f) 13 septembrie 2016 - afişare rezultate finale concurs.


                  Manager,

Dr. Virgil Ștefan Nițulescu 

BIBLIOGRAFIE ȘEF BIROU ACHIZIȚII PUBLICE GR.II

 

      ● Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23 mai 2016 

     ● Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2016 

     ● Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 mai 2016 

    ● NORME METODOLOGICE din 24 decembrie 2002 (*actualizate*)
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale - MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 23 ianuarie 2003

    ● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 (*actualizată*)
privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii**) - MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 26 aprilie 2006 

    ● NORME din 21 septembrie 2011
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii - MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 23 septembrie 2011

    ● HOTĂRÂRE nr. 264 din 13 martie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)
privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice - MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 5 februarie 2004

  ● GHID din 2 martie 2012
cu recomandări privind achiziţionarea de calculatoare - MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 1 iunie 2012

  ● GHID din 2 martie 2012
cu recomandări privind achiziţionarea de echipamente de copiere/imprimare - MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 1 iunie 2012

  ● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2006 (*actualizată*)
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică - MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 30 iunie 2006 

   ● Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 - Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului în ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, în ceea ce priveste revizuirea CPV (1)

• Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
• Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
• Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale; 
• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția pesoanelor, republicată;
• Legea nr. 213/1998, actualizată, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, toate domeniile de autorizare.
 

 

BIBLIOGRAFIE ȘEF BIROU TEHNIC ȘI IT

 


- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, toate domeniile de autorizare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, toate domeniile de autorizare;
- HG nr.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, toate domeniile de autorizare;
- HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile din Hotararea nr. 1303/24.10.2007;
- HG nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata;
- Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

                
 


Proces verbal încheiat astăzi, 29.08.2016, în urma selectării dosarelor candidaţilor
 înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef birou achiziții publice gr.II
  din cadrul Muzeului Naţional al Țăranului Român


Comisia de concurs a selectat dosarele pe baza îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs.
Candidații declarați admiși vor participa la proba scrisă a concursului din data de 05 septembrie 2016.

Rezultatele selectării dosarelor sunt:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia solicitată Compartimentul Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii
1. FĂLCESCU JEAN-ANDREI Șef birou achiziții publice gr.II Biroul achiziții publice ADMIS

2. TUDOSE CORINA-MIHAELA Șef birou achiziții publice gr.II Biroul achiziții publice ADMIS

 

Proces verbal încheiat astăzi 05.09.2016

privind rezultatele obţinute în urma susţinerii probei scrise a concursului organizat de către Muzeul Naţional al Țăranului Român,
în data de 05.09.2016, în vederea ocupării postului vacant de șef birou achiziții publice,


Comisia de concurs a corectat şi notat lucrările scrise, iar rezultatele obţinute în urma susţinerii probei scrise sunt următoarele:


Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia solicitată Compartimentul Nota probei scrise Rezultat

1. FĂLCESCU JEAN-ANDREI Șef birou gr.II Biroul achiziții publice 24,33 puncte RESPINS
2. TUDOSE CORINA-MIHAELA Șef birou gr.II Biroul achiziții publice 75,66 puncte ADMIS


Punctajul minim ce trebuie obținut pentru a fi admis și a putea participa la etapa următoare, respectiv interviul, este de 70 puncte.

Contestaţiile se pot depune în data de 06.09.2016 până la ora 16:00.


 

Proces verbal încheiat astăzi 08.09.2016
privind rezultatele finale ale concursului organizat de către Muzeul Naţional al Țăranului Român,
în datele de 05.09.2016 și 08.09.2016, pentru ocuparea postului vacant de șef birou achiziții publice:
 Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia solicitată Nota probei scrise Nota interviu Punctaj final Rezultat final
1. TUDOSE CORINA-MIHAELA Șef birou gr.II 75,66 puncte 88 puncte 81,83 puncte  ADMISContestaţia se poate depune în data de 09.09.2016 până la ora 14:00.
 


Rezultatul final al concursului organizat de către Muzeul Naţional al Țăranului Român,
în datele de 05.09.2016 și 08.09.2016, pentru ocuparea postului vacant de șef birou achiziții publice:

 Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia solicitată Nota probei scrise Nota interviu Punctaj final Rezultat final
1. TUDOSE CORINA-MIHAELA Șef birou gr.II 75,66 puncte 88 puncte 81,83 puncte - ADMIS 


   

 


****************************
 

 

CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT

organizat pentru Muzeul Național al Ţăranului Român din București

 

  19.12.2016

În baza Ordinului Ministrului Culturii nr. 4025/16.12.2016; 

Având în vedere că prin sentinţa civilă nr. 7071 din data de 08.12.2016, pronunţată în dosarul nr. 39914/3/CA/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a II- a Contencios Administrativ şi Fiscal s-a dispus „suspendarea executării Ordinului Ministrului Culturii nr. 3844/18.10.2016 şi a Ordinului Ministrului Culturii nr. 3861/24.10.2016, precum şi a procedurii concursului desfăşurat în baza acestui ordin, până la pronunţarea instanţei de fond”;

În considerare dispoziţiilor art. 14 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Secretariatul comisiei de concurs anunţă că procedura concursului de proiecte de management pentru Muzeul Național al Ţăranului Român din București, desfăşurată în baza Ordinului Ministrului Culturii nr. 3861/24.10.2016 s-a suspendat, până la pronunţarea instanţei de fond.

 

****


Concurs de proiecte de management
organizat pentru Muzeul Național al Țăranului Român din București

 

06 decembrie 2016


Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte management organizat pentru Muzeul Național al Țăranului Român din București, aprobat prin O.M.C. nr. 3861/2016, rezultatul concursului:

Nr. crt.  Candidat     Notă etapa I Notă etapa II Rezultatul concursului


1.          M.N.Ț.R. 2      8,26                9,28                     8,77

Secretariatul comisiei de concurs


          

****
 


CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT
organizat pentru Muzeul Național al Țăranului Român din Bucureșți
29.11.2016


Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat pentru Muzeul Național al Țăranului Român din București, aprobat prin O.M.C.nr. 3861/2016, rezultatul primei etape:

 

 
                                                          Nr. crt.                            Candidat                                   Notă etapa I

                                                            1                                  M.N.Ț.R. 2                                   8.26

 

Conform art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare:


„Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7“.

Susţinerea etapei a doua a concursului – interviul, va avea loc marți, 06.12.2016, la sediul Ministerului Culturii, etaj 5, camera 528, începând cu ora 10:00.
Potrivit prevederilor art. 9, alin. (9) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului de proiecte de management organizat pentru Muzeul Național al Țăranului Român din București, aprobat prin O.M.C. nr. 3861/2016, ,,persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 3 ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului’’.
Solicitările menționate vor fi transmise prin email, la adresa  managementcultural.mc@gmail.com

 Secretariatul comisiei de concurs  

 
 

                                                                                  27.10.2016

 

ANUNȚ PUBLIC
Reluare concurs de proiecte de management organizat pentru
Muzeul Național al Țăranului Român din București


Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bd. Unirii nr. 22, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Muzeul Național al Țăranului Român din București.

Condiţii de participare:
a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile:

 Domeniul fundamental (DFI) – științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Istorie, Domeniul de licență (DL) – Istorie;
 Domeniul fundamental (DFI) – științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Istorie, Domeniul de licență (DL) – Studiul patrimoniului (Heritage Studies);
 Domeniul fundamental (DFI) – științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Arte, Domeniul de licență (DL) – Arte vizuale;
 Domeniul fundamental (DFI) – științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Studii culturale, Domeniul de licență (DL) – Studii culturale;
 Domeniul fundamental (DFI) – științe sociale; Ramura de știință (RSI) – Sociologie, Domeniul de licență (DL) – Sociologie;
 Domeniul fundamental (DFI) – științe sociale; Ramura de știință (RSI) – Psihologie și științe comportamentale, Domeniul de licență (DL) – Psihologie.

d) are experiență în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minimum 5 ani;
e) experienţă în domeniul activității manageriale de minimum 5 ani, sau specializări în domeniul managementului ;
f) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
g) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
h) nu deţine o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România ;
i) nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;
j) cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

Calendarul concursului:
a) 27.10.2016, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului).
b) 18.11.2016, data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 21 – 22.11.2016, selecția dosarelor;
d) 23 – 29.11.2016, analiza proiectelor de management – prima etapă;
e) 02 – 06.12.2016, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.
f) în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului concursului și afișarea acestuia.
g) candidații nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Compartimentul Strategii, Management Cultural, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulament.
h) în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Ministerului Culturii, până la data de 18.11.2016, ora 16.00 la Serviciul Resurse Umane – etajul 4, camera 419.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;
b) copie a actului de identitate;
c) curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);
d) diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări ;
e) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
f) cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
g) copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator), conform modelului anexat;
h) declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani, conform modelului anexat;
i) declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, conform modelului anexat;
j) declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de manager deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management, conform modelului anexat;
k) proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) - cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietăţile fişierului electronic).
Proiectul este limitat la un număr de 60 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spaţierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând şi 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + anexe.
Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Strategii, Management Cultural (telefon/fax: 021–224.27.15), sau de la Serviciul Resurse Umane (telefon/fax: 021–224.28.19) din cadrul Ministerului Culturii ( luni–joi între orele 8:30–17:00; vineri între orele 8:30–14:30).


BIBLIOGRAFIE:

• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată;
• Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
• Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
• Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
• Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, precum și alte măsuri in domeniul cheltuielilor publice;
• Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

Concurs de proiecte de management organizat pentru
Muzeul Național al Țăranului Român din București

 

22.11.2016


În urma analizării dosarelor de concurs depuse în vederea participării la concursul de proiecte de management organizat de Ministerul Culturii pentru ocuparea funcţiei de manager la Muzeul Național al Țăranului Român din București, secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul selecţiei:

nr. crt. cod identificare rezultatul selecției dosarelor
1.         M.N.T.R .1                  respins
2.         M.N.T.R. 2                  admis

Secretariatul comisiei de concurs